Regulamin funkcjonowania Szkoły Concertino w czasie pandemii

 w Bez kategorii

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRYWATNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. „CONCERTINO”

W CZASIE EPIDEMII Z UWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCH MEN, MZ I GIS DLA SZKÓŁ OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 

 

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu na teren szkoły należy niezwłocznie zdezynfekować ręce.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść z nimi do szatni zachowując zasady:

– 1 opiekun z dzieckiem;

– zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem minimum 1,5 m;

– zastosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.

 1. Rodzice/opiekunowie po przyprowadzeniu dziecka opuszczają teren szkoły.
 2. Rodzic ucznia I klasy – na prośbę nauczyciela – może obserwować lekcję gry na instrumencie prowadzoną z jego dzieckiem.
 3. Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z nauczycielem.
 4. Uczniowie zobowiązani są do przynoszenia własnych przyborów, nut i książek.
 5. Zakazuje się uczniom wnoszenia na teren szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek, gier, deskorolek/hulajnogi.
 6. Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, a także w miarę możliwości zachowanie dystansu społecznego.
 7. Jeżeli nauczyciel, ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć, nie może zachować zasady dystansowania – jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa podczas ich prowadzenia.
 8.  Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, a w szczególności gorączkę i kaszel, odizolowuje go w odrębnym pomieszczeniu i powiadamia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 9. Rodzice ucznia z chronicznymi objawami alergii są zobowiązani dostarczyć dyrekcji odpowiednie zaświadczenie lekarskie.
 10. Prace porządkowe wykonywane będą ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, szatni, pomieszczeń sanitarno-higienicznych i dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników, klawiatur).
 11. Zobowiązuje się nauczycieli do wietrzenia sal podczas przerw międzylekcyjnych.

 

REGULAMIN REALIZACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

na postawie prawnej rozporządzenia MEN z dnia 16.10.2020 (Dz.U. 2020 poz.1830)

 1. Zajęcia indywidualne oraz grupowe (do 6 osób) odbywają się w formie stacjonarnej.
 2. Uczniowie przebywający w izolacji lub kwarantannie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnie za pośrednictwem Skype’a lub innej aplikacji.
 3. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u siebie pierwsze objawy infekcji w dniu planowych zajęć, powiadamia dyrekcję oraz rodziców uczniów o realizowaniu w tym dniu zajęć zdalnie.
 4. W przypadku czasowego zamknięcia ogólnokształcących szkół podstawowych PSM I st. „Concertino” przechodzi na nauczanie zdalne.
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search