Regulamin funkcjonowania Szkoły Concertino w czasie pandemii

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRYWATNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. „CONCERTINO”

W CZASIE EPIDEMII Z UWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCH MEN, MZ I GIS DLA SZKÓŁ OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 

 

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu na teren szkoły należy niezwłocznie zdezynfekować ręce.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść z nimi do szatni zachowując zasady:

– 1 opiekun z dzieckiem;

– zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem minimum 1,5 m;

– zastosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.

 1. Rodzice/opiekunowie po przyprowadzeniu dziecka opuszczają teren szkoły.
 2. Rodzic ucznia I klasy – na prośbę nauczyciela – może obserwować lekcję gry na instrumencie prowadzoną z jego dzieckiem.
 3. Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z nauczycielem.
 4. Uczniowie zobowiązani są do przynoszenia własnych przyborów, nut i książek.
 5. Zakazuje się uczniom wnoszenia na teren szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek, gier, deskorolek/hulajnogi.
 6. Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, a także w miarę możliwości zachowanie dystansu społecznego.
 7. Jeżeli nauczyciel, ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć, nie może zachować zasady dystansowania – jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa podczas ich prowadzenia.
 8.  Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, a w szczególności gorączkę i kaszel, odizolowuje go w odrębnym pomieszczeniu i powiadamia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 9. Rodzice ucznia z chronicznymi objawami alergii są zobowiązani dostarczyć dyrekcji odpowiednie zaświadczenie lekarskie.
 10. Prace porządkowe wykonywane będą ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, szatni, pomieszczeń sanitarno-higienicznych i dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników, klawiatur).
 11. Zobowiązuje się nauczycieli do wietrzenia sal podczas przerw międzylekcyjnych.

 

REGULAMIN REALIZACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

na postawie prawnej rozporządzenia MEN z dnia 16.10.2020 (Dz.U. 2020 poz.1830)

 1. Zajęcia indywidualne oraz grupowe (do 6 osób) odbywają się w formie stacjonarnej.
 2. Uczniowie przebywający w izolacji lub kwarantannie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnie za pośrednictwem Skype’a lub innej aplikacji.
 3. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u siebie pierwsze objawy infekcji w dniu planowych zajęć, powiadamia dyrekcję oraz rodziców uczniów o realizowaniu w tym dniu zajęć zdalnie.
 4. W przypadku czasowego zamknięcia ogólnokształcących szkół podstawowych PSM I st. „Concertino” przechodzi na nauczanie zdalne.
Recent Posts